Hjem » Blogg » Når har du krav på fri rettshjelp?

Når har du krav på fri rettshjelp?

I noen tilfeller kan du få advokatutgiftene dine dekket av staten.  Vi ser på hvem det er som har krav på fri rettshjelp.

Fri rettshjelp

Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100.000,-.

Dersom du har inntekt på over kr 100.000,- må du betale en egenandel på kr 945,- ved fritt rettsråd, dvs utenrettslig bistand.  Ved fri sakførsel skal det betales en egenandel på 25 % av utgiftene, men ikke mer enn 5 ganger egenandelen, kr 4.725,-.

I enkelte sakstyper som saker om omsorgsovertakelse av  barn,  dvs barnevernssaker, og voldsofferets erstatningssak mot gjerningsmannen, kan en få fri rettshjelp uavhengig av inntekt.

Ta kontakt med oss  dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring

Din forsikring vil ofte inneholde en egen rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til juridisk bistand dersom du er part i en tvist. Egenandelene er hos de fleste forsikringsselskapene for tiden kr 4.000,- (grunnandel) med tillegg av 20 prosent av det overskytende beløpet.

Dekningen har flere begrensninger som kan variere i innhold fra selskap til selskap. Blant annet dekkes ikke utgifter til tvist som har sammenheng med yrke/erverv (for eksempel oppsigelses- og avskjedssaker), separasjon og skilsmisse, konkurs, barnefordeling, tvangsfullbyrdelse og konkurs.

Andre saker hvor det offentlige betaler advokatregningen

I straffesaker kan du ha krav på å få oppnevnt forsvarer, og som fornærmet/offer i straffesak kan du ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat.

Dersom du vinner frem med en klagesak på et forvaltningsvedtak (for eksempel byggesak eller trygdevedtak) har du i utgangspunktet krav på at det offentlige betaler advokatregningen din.

%d bloggere liker dette: